KRAV vill ha dina regelsynpunkter

5 februari 2014
"Under perioden 1 februari till 31 mars 2014 remissar vi förslag till nya/ändrade regler för tre områden i KRAVs regler. Vi vill gärna ha dina synpunkter på de regelförslag som remissas" meddelar KRAV.

Remisssvaren kommer att publiceras på KRAVs webbsida och användas som underlag av referensgrupperna för de nya reglerna som börjar gälla från och med 1 januari 2015.

Exempel på områden som berörs i regelremissen:

- Socialt ansvar: Mer av svensk lagstiftning om arbetsvillkor för anställda lyfts in i reglerna, exempelvis anställningsavtal, lön och övertid. Regler om socialt ansvar för företag i utlandet som tillverkar produkter som importeras berörs inte av dessa regler, utan ska följa reglerna om socialt ansvar i kapitel 16.

- GMO: Ett förslag att specificera ett gränsvärde på 0,1 % för oavsiktlig och tekniskt oundviklig inblandning av GMO presenteras. Eftersom de största fodermedelsföretagen inom en snar framtid sannolikt kommer att hantera foder med GMO i samma fabriker som GMO-fritt foder sätts dock gränsvärdet för oavsiktlig och tekniskt oundviklig inblandning av GMO i foderråvaror till 0,9 procent.

- Energi: Kravet på 100 procent förnybar el utökas till att gälla alla certifierade företag. Alla KRAV-certifierade företag ska åtminstone muntligt kunna redogöra för hur de jobbar med energieffektivisering och minskning av användningen av fossila bränslen. För större företag är det krav på energikartläggning.

Läs mer på KRAVs hemsida

Fler nyheter